Consell Escolar

 

REPRESENTACIÓ AL NOSTRE CONSELL ESCOLAR


Les famílies participem activament en el Consell Escolar. Hi estem representats per l’Òscar Figuerola i en Francesc Carreras, president i tresorer respectivament de l’AMPA.

El nostre representant s’ha compromès a informar puntualment dels continguts que es tractin al consell escolar i també d’afavorir la col·laboració de mares i pares. Per això, no dubteu a fer-li arribar opinions, inquietuds o propostes relacionades amb l’Institut.


QUI HI HA AL NOSTRE CONSELL ESCOLAR?


Està integrat per 15 representants:

•el director

•La cap d'estudi

•la secretària acadèmica

•la coordinadora pedagògica

•un representant de l’Ajuntament

•un representant del Personal d’Administració i Serveis

•4 representants del professorat

•2 representant de l’alumnat

•3 representant dels pares i mares del centre:
Francesc Carreras (fcarreras@hotmail.es)
Marifè Monteagudo (marife.monteagudo@gmail.com))
Isabel Llari (illari1@hotmail.com))

DEFINICIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE


El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professors, alumnes, famílies, etc.


En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre:


1.Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.

2.Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

3.Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

4.Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

5.Aprovar la carta de compromís educatiu. 

6.Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

7.Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

8.Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

9.Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

10.Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

11.Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

12.Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.